اکران مصائب مسیح در تاریخ 11 اردیبهشت 98 در دانشگاه علوم تحقیقات

ساخته مل گیبسون را می توان تأثیرگذارترین ساخته سینمایی در دین مسیحیت دانست. از نظر پدیدارشناسی هرمنوتیک سینما بر مرزهای فراتر از هنر به مثابه دریافت های حوزه ادراک حسی حرکت می کند و در سینمای دینی این دیدگاه جایگاه ویژه ای دارد. مل گیبسون سعی دارد بیننده را وارد لحظات سخت مصائب مسیح کند و از طریق نمایش جزئیات شکنجه عیسی، بیننده را نیز یکی از شاهدان این واقعه قرار دهد.
از نظرگاه فراتاریخی، واقعه مصلوب شدگی عیسی ابن مریم رمزهای حقیقت عیسوی و صلیب را از عالم مثال به عالم ماده منعکس می کند و در اثر مل گیبسون می توان برخی از این اشارات را مشاهده کرد. مجروح شدن چشم راست عیسی، کامل بودن صلیب مسیح (در برابر صلیب ناقص دو محکوم دیگر) و در آغوش کشیدن صلیب توسط مسیح، برخی از نمادهای این فیلم است.
سینما (به معنای حقیقی آن) در این عصر را می توان یکی از هنرهای کم نظیر دانست که از مرزهای حسی و ذهنی فراتر رفته و می تواند انسان را با حقایق نفس الامری فراموش شده آشنا کند.