رمزشناسی

رمز مبحثی بسیار گسترده و همانند معنی عرفی آن پیچیده است. مراد ما از رمز پرداختن به رمز در ادبیات فارسی به صورت خاص نیست. هرچند رمز را بسیاری معادل لاتین نماد (symbol)دانسته‌اند، اما در تصوف و عرفان اسلامی معانی متعددی را داراست. هدف ار مبحث رمز، رمز و رمزشناسی عرفانی در شرق است. رمزی که تنها اشارتی به مدلولی جداگانه نیست، بلکه دال و مدلول در رمز یگانه‌اند.