فلسفه

فلسفه در نگاه بیشتر مردم، شاید یکی از غامض‌ترین و انتزاعی‌ترین موضوعات به‌شمار آید. درحالی که بسیاری از ما در زندگی¬ِ روزمره‌ی خویش شاید از پیچیده‌ترین مفاهیم فلسفی استفاده می کنیم بدون آن‌که کوچکترین اطلاعی از نظریات فلسفی داشته باشیم. از سوی دیگر بعضی از مردم نیز آگاهانه از مفاهیم و نظریات فلسفی در زندگی خویش سود می‌برند. زبان فلسفه است که ساحت آن را از زندگی روزمره‌ی مردم دور می‌کند. در صورتیکه همه‌ی ما با مفاهیم فلسفی زندگی می‌کنیم، گاهی دانسته و گاهی ندانسته.
فلسفه از اصطلاحی یونانی اخذ شده است که به معنای «دوستداری حکمت» است. فلسفه، اندیشیدن و تامل در انزوا نیست. فلسفه هنر زیستن است و اندیشیدن بخشی مهم از آن به شمار می‌آید. فلسفه یافتن راهی به سوی سوالات و اندیشیدن بخشی از سیر حل مساله است. فیلسوف با اندیشیدن در ساختاری نظام‌مند به دنبال یافتن پاسخی برای سوالاتش است. در این مسیر، تامل و فکر در ساحت عقل فلسفی، سبب رشد آن خواهد شد. مسایل فلسفه هیچ‌گاه قدیمی نخواهند شد و انسان همیشه در جستجو خواهد بود. در سیر مطالبی که عرضه‌ خواهیم کرد به فلسفه‌ی شرقی بیشتر خواهیم پرداخت. هرچند می کوشیم از فلسفه در مغرب زمین نیز غافل نمانیم.